Vall & betesvård

Fördelar vid årlig skötsel av vallen med Grasmaster

  • Mångdubblad liggtid
  • Lägre nyetablerings kostnad
  • Ingen skördeminskning första och sista året i 3-års cykel odling
  • Tätare vall =mindre ogräs = större skördar.
  • Högre kvalitet = mindre förorening = friskare djur = bättre lönsamhet
  • Högre näringsvärden = bättre energi- och råproteinhalt = bättre avkastning till lägre utfodringskostnader = VINST
  • Mycket snabb återbetalning av kostnaden

Funktioner och ändamål
Grasmaster har en arbetsbredd på hela 6 meter och följande funktioner:

  • Special- harvpinnar med unik konstruktion och geometri som river och vibrerar loss de flesta ytliga fröogräsplantorna, utan att nämnvärt påverka gräsplantorna annat än med en mycket gynnsam stimulering av plantornas bestockning.

De tre främre harvpinnraderna och maskinens crossboard hjälps åt att luckra upp jordskorpan så att kapillärkraften bryts, vilket minskar jordens avdunstning och ökar syresättningen samt mineraliseringen, innebärande att grödan får extra växtnär- ingstillskott i starten. Samtidigt som ovannämnda sker utjämnas och sprids jord-, sork- och gödselhögar. Öppningar mellan plantorna i den etablerade vallen skapas också. Slutligen sprids utsädet exakt jämt fördelat från den PTO- drivna pneumatiska såutrustningen via slangsystem och skyddade spridarbleck ner i vallbotten . För att till sist nedmyllas av de bakre pinnraderna till rätt djup i den anlagda såbädden.

Fakta om Grasmaster
Försök I Finland och Österrike har visat att en skördeökning på 15 – 30% inte är ovanlig efter man börjat använda Grasmaster. Resultaten är naturligtvis varierande beroende på: Tidpunkt för åtgärden, väderlek, jordart, grödans o ogräsets utvecklingsstadium, ogräsflora och utförarens skicklighet och nogrannhet.

Brukarna har dessutom drastiskt kunnat reducera sin användning av kemiska bekämp- ningsmedel och i många fall upphört helt.

Visste Du att: Försök hos Svalöf Weibull visat att avkastningen sjunker med 10 – 20% per vallår när inte vallen eftersås och ersätts med utgångna plantor. .

Kom ihåg att: Om Du har mer än 50% luckor, skador och ogräs i Din vall är rekommendationen att Du lägger om vallen på nytt med den traditionella metoden d.v.s. plöj! 

Vi använder endast kontrollerat o garanterat ogräsfritt utsäde med hög grobarhet, något annat kan bli förödande för resultatet.

Om du avser att använda den nyanlagda/nyrenoverade vallen till bete vänta helst till nästa säsong så att gräsrotsystemet och grässvålen hinner sätta sig ordentligt.

Påståendet andelen ogräs blir större ju äldre vallen blir och måste därför brytas genom plöjning och nysådd ” är inte korrekt. Ogräset kommer för att vallarterna undan för undan går ut, varvid luckor uppstår som gynnar ogräset.

Fakta om ogräs
Låt inte ogräset ta överhand! Sänker avkastningen & kvaliten på skörden/ betet. En välskött tät vall utan luckor är säkraste skyddet mot att ogräset etablerar sig Grasmaster är mycket effektiv för bekämpning av fröogräs som te.x.: Åkersenap, Snärjmåra,Dån, Pilört, Våtarv,Åkerven, svinmålla, Viol, Lejontand o Ängssyra m.fl. Enligt SJV:s försök minskar ogräsen med upp till 60% efter enbart harvning. Lägger man sedan till effekten av insådden blir resultatet ännu mer imponerande.

Ogräsens utvecklingsstadium avgör när bearbetning med Grasmaster är mest effektivt. Bästa tidpunklt är före det att ogräsen har tre örtblad.  Viktigt är också att det sker i torrt och gärna blåsigt väder, varvid ogräsplantan lättare rycks upp av maskinen.